Blog

Pest Kontrol Firmaları

Pest Kontrol Firmaları

Pest Kontrol Nedir?

Üretim yaptığımız ve yaşadığımız alanların tamamında, sağlığımızı ve ürünlerimizi tehdit eden haşere karşı alınacak önlemlerin tamamı pest kontrol faaliyetlerinin içeriğini oluşturur. Özellikle gıda ve gıda ile temasta bulunan malzemelerin üretildiği alanlarda oldukça hassas prosedürler içeren pest kontrol faaliyetleri, pest kontrol firmaları açısından oldukça yoğun bir mesai ve dikkat gerektirmektedir. Bu amaçla işletmelerde pest kontrol faaliyetlerinden kaynaklı, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik bulaşmaların önüne geçilmesi için etkin bir kontrol sistemi kurulmalıdır. Pest kontrol firmaları, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kalite ve standartlarının gerekliliklerini de karşılayabilecek yeterlilikte olmalıdırlar.

Pest Kontrol Prosedürü

Entofarma müşterilerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun haşere kontrol hizmeti vermeyi hedefler. Bu amaçla hazırladığımız planlar müşterilerimizde titizlik ile uygulanır. Pest kontrol prosedürleri işletmenin faaliyet konusuna, konumuna, hangi alanda faaliyet gösterdiğine, mevcut ve muhtemel risklere ve vb. kriterlere göre hazırlanmalıdır. Prosedürler ve faaliyetin içeriği hizmete başlamadan önce mutlaka belirlenmelidir.

Pest Kontrol Prosedürleri İçeriği Nedir?

Her işletmenin kendine özel bir pest kontrol programı ve prosedürleri bulunmalıdır. Bu prosedürleri oluşturmak amacı ile geçmiş tecrübeler ve varılmak istenen hedef üzerinden bir yol izlenir.

Pest Kontrol Programı

Her işletmenin yazılı bir programı bulunmalıdır.

Haşere Kontrol Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

İşletmede yapılan haşere kontrol faaliyetlerinin ve sonuçlarının yılın belli dönemlerinde veya en az bir kere değerlendirilmesi gerekir.

Pest Kontrol Sözleşmesi

Planlar, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgileri içeren sözleşmeler yapılmalıdır. Bu sayede pest kontrol firması ve müşterinin sorumlulukları belirlenmiş olur.

Pest Kontrol Firmalarının Yasal ve Yeterlilik Evrakları

Pest kontrol firmaları, öncelikle ulusal ve daha sonra uluslararası yasa ve normlara uygun olması gerekmektedir. Bu amaçla pest kontrol firması gerekli izin ve sorumlulukları konusunda çalışmalar yapmalı ve bunları belgelendirmelidir.

Pestisit Dokümantasyonu

Haşere kontrol faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların, güvenli ve yasalara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için ilaçların biyosidal ruhsat, güncel etiket ve malzeme güvenlik bilgi kartlarının bulunması gerekir.

Pestisit Takip Kartları

Haşere mücadelesinde kullanılan pestisitlerin kanunlara uygun bir şekilde ve gereklilikte kullanıldığının tutulacak kullanım kartı ile gösterilmesi gerekir.

Pest Kontrol Trend Analizleri

İşletmede tespit edilen zararlı türlerinin, tam ve noktasal yerlerinin tarifi ve alınan önlemler açıklanmalıdır. Bu sayede işletmede bir haşere kontrol hafızası oluşturulur.

Pest Kontrol Krokileri

İşletmede yürüyen, uçan, kemirgen ve depolanmış ürün zararlılarına yönelik kurulmuş kontrol ekipmanlarının yerlerinin tam tarifi yapılmalıdır. Bu ekipmanlar işletmedeki riskin durumuna göre belirli periyotlarda kontrol edilerek aktiviteler kayıt altına alınır.

Diğer Zararlılar ile Mücadele

İşletmelerdeki riskler, sadece yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlısı riskleri değildir. Yabani hayvanlar ve kuşlarda işletmeler için birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu amaçla işletmenin, bir vektör kontrol programı da bulunmalıdır.

Pest Kontrol Prosedürleri İçeriği Nedir?

Pest Kontrol Firmalarının Standartları

Ulusal Standartlar

Ülkemizde pest kontrol firmaları, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlamış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gerekliklerini yerine getirmelidirler. Bu amaçla pest kontrol firmaları Halk Sağlığı Müdürlüklerince denetlenmekte ve gerekli koşulları yerine getirip getirmedikleri kontrol edilmektedir. Pest kontrol firmaları şayet talep ederler ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenmekte ve belgelendirilmektedirler. TSE 8358 kodlu TSE standardı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile pareler veriler içermektedir.

Uluslararası Standartlar

Hızla gelişmekte olan ülkemiz, ekonomik alanda Dünya ile de entegre olmak zorundadır. Ülkemizde üretilen ürünler, uluslararası piyasalarda oldukça rekabetçi koşullarla karşıya kalmaktadır. Özellikle ülkemizde üretilen gıda maddeleri Dünyanın hemen hemen her noktasına ihraç edilmektedir. Ülkemizde üretim ve depolama yapan bu işletmeler pest kontrol prosedürleri konusunda istenilen uluslararası standartlara uymak ve uygulanması gereken bazı özel şartları yerine getirmelidirler. Pest kontrol firmaları nın yaptıkları faaliyetlerde uymaları istenebilecek bazı global standartlar şunlardır.

Uluslararası Gıda Standardı ve Pest Kontrol Firmaları : (International Food Standart ‘IFS’)

Uluslararası gıda standardı daha çok Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya başlangıcı olarak ortaya çıkmıştır. HACCP kriterlerini içerir. Pest kontrol firmaları ve faaliyetlerini yakından izlemektedir.

İngiliz Perakendeciler Birliği ve Pest Kontrol Firmaları: (British Retail Consortium ‘BRC’)

BRC İngiliz perakendeciler birliği standardıdır. Pest kontrol firmaları ve faaliyetlerini oldukça fazla önemser. İşletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını ister. Kayıtlı ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını hedefler. Aynı zamanda ve çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini istemektedir.

İyi Üretim Uygulamaları ve Pest Kontrol Firmaları: (Good Manufacturing Practices ‘GMP’)

İyi üretim uygulamaları içerisinde pest kontrol firmaları ve uygulamaları ayrı bir öneme sahiptir. Üretilecek ürünün kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla,  koruyucu önlemlerin alınması esasına dayanır. En belirgin kirleticiler haşereler ve pestisit lerdir.

HACCP ve Pest Kontrol Firmaları: (Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP özellikle gıda ve gıda ile temasta ürünlerin üretildiği alanlarda, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Üretimin her aşamasında hijyen koşullarına uyum esastır. HACCP, tarladan başlayıp tüketicinin sofrasına gelinceye kadar geçen süreci izler. Haşere kontrol faaliyetlerinin denetlenmesi ve izlenmesi çok önemlidir.

AIB ve Pest Kontrol Firmaları: (American Institude of Baking)

Bu standart ABD kaynaklı müşteriler tarafından istenen bir standarttır. Diğer standartlardan biraz daha farklıdır. Amerikalıların genel bakış açısını yansıtan bu standart, sonuç odaklı çalışmaktadır. AIB standardı içerisinde haşere kontrol faaliyetleri ve pest kontrol firmaları diğer tüm standartlara nazaran daha çok sorgulanıp incelenir.