Pest Kontrol, hastalık taşıyıcı haşere ve zararlı türlerinin, üretim alanlarına girmesini, girdiyse yok edilmesini ve tekrar dönmelerinin önüne geçilmesini hedefleyen, tüm entegre haşere mücadele yöntemlerinin bir arada kullanıldığı faaliyetler bütünüdür.

Entegre haşere mücadelesi yaklaşımında, haşerelerin türü, yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı kontrol yöntemleri kullanılır. Pest kontrol faaliyetlerinde başarıya ulaşılması, ancak müşteri ve pest kontrol şirketinin iş birliği içersinde çalışması ile mümkündür.

İşletmede sürdürdüğümüz pest kontrol çalışmalarında, mevcut veya muhtemel haşere istilasına karşı, zararlı türlerinin, yaşayışları ve alışkanlıklarını dikkate alarak planlama yaparız. Geçici çözümler veya pansuman tedaviler yerine, kök nedeni bulmayı hedefleriz. Bu durum, her işletme için farklı çözüm yolları bulunması anlamına gelmektedir. Bu yüzden, pest kontrol faaliyetlerinde ezbere çözümlerden bahsedilemez. Entofarma, yapmış olduğu pest kontrol çalışmalarından elde ettiği tecrübeleri, haşerelerin tekrar geri dönmelerini engelleyici önlemler alınmasında etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Pest Kontrol Nasıl Yapılır?

Entofarma Pest Kontrol faaliyetlerinde Entegre Haşere Kontrol Yönetimi yaklaşımını benimser. Bu amaçla mücadele aşamalarını şu şekilde özetleriz.

Kültürel Mücadele

Müşterilerimiz açısından, Pest kontrol faaliyetlerinin hem kalıcı sonuçlar sağlamasını hem de ekonomik olmasını hedefleriz. Bu amaçla, işletmede eksikliğini tespit ettiğimiz önlemler ile zararlıların yuvalanmasını, üremesini, beslenmesini veya korunmak istenen alana geçişlerini engellemeye çalışırız. Entofarma Servis Uzmanı kültürel mücadele kapsamında öncelikle kalemini ve raporunu çok iyi kullanır. Düzenlediğimiz Servis ve Sanitasyon raporlarında üzerinde durduğumuz bazı kültürel mücadele önlemlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz.

Hijyen

Haşere ve zararlıları o bölgeye çeken gıda kaynaklarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırılmasını hedefleriz.

Yalıtım

Haşere ve zararlıların o bölgeye giriş ve bölgedeki yuvalanma kaynaklarının tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını hedefleriz.

Depolama

İşletmede gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinin, haşerelerinin yaşayış ve alışkanlıkları üzerine olumlu etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleriz.

Aydınlatma

İç ve dış alanda yapılan aydınlatma ve alternatif ışık kaynaklarının haşere türleri üzerine olumlu etkilerinin ortadan kaldırılmasını hedefleriz.

Fiziko-Mekanik Mücadele

Fiziko-mekanik mücadele, entegre haşere mücadelesi içerisinde, özellikle tür tespiti ve haşere popülasyonu yoğunluğunun ölçülmesinde kullanılmaktadır. Haşereleri cezbeden koku ve feromonlar ile hazırlanan tuzaklara zararlıların yakalanması temeline dayanır. Bu sayede işletmenin bölgesel aktivite analizleri oluşturulabilir.

Biyolojik Mücadele

En ekonomik ve doğaya en az zararlı olan mücadele yöntemidir. Özellikle uçan haşere mücadelesinde kullanılması oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Avcı-av ilişkisine dayanmaktadır. Çeşitli biyolojik ajanlar doğru yöntemler ile uygulandığında oldukça kalıcı sonuçlar alınmaktadır.

Biyoteknik Mücadele

Bu mücadele yöntemi daha çok tarımsal alanlarda yapılacak mücadele çalışmalarında kullanılmaktadır.

Kimyasal Mücadele

Kimyasal ilaçların uygulanmasındaki kolaylık ve kısa sürede, son derece derecede yüksek etkinlik göstermeleri, kimyasal mücadele yöntemlerinin, zararlılara karşı önerilen tek silah haline gelmesine neden olmuştur. Entofarma Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler tercih etmektedir. Pestisitlerin bilinçsiz ve yoğun şekilde kullanımı, çevrenin ve özellikle insanın geleceğini tehlikeye koyan sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu amaçla Entofarma özellikle kimyasal mücadelenin, alternatifi olan yöntemleri geliştirmeye çalışmakta, personellerini bu yönde çalışmalar yapması konusunda eğitmekte ve pest kontrol faaliyetlerinde daha ileri seviyede planlama, uygulama ve koordineli çalışma gerektiren araştırmalar yapmaktadır.

Pest Kontrol Prosedürü

Pest Kontrol

Entegre zararlı yönetimi aslında, içerisinde birçok gerekliliği de barındırmaktadır. Pest kontrol sadece bir ilaçlama uygulaması değildir. Biz müşterilerimize, ulusal ve uluslararası standartlara uygun pest kontrol hizmeti vermeyi hedefleriz. Hedefimiz müşterilerimizi, pest kontrol konusunda istenilen uluslararası standartlara çıkarmaktadır. Bu amaçla tüm süreci planlar ve takip ederiz.

Türkiye’de Pest Kontrol Yönetmeliğinin Genel Kapsamı

Türkiye’de pest kontrol şirketleri, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanmış olan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. İstenilen şartları yerine getiren işletmeler, Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesini almaya hak kazanırlar ve ardından Halk Sağlığı Müdürlüklerince periyodik olarak denetlenirler.

Pest kontrol şirketleri, şayet arzu ederler ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenmekte ve belgelendirilmektedirler. TSE 8358 kodlu TSE standardı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile benzer standartlar içermektedir.

Pest Kontrol Eğitimi

İşletmede yürütülen, entegre haşere mücadelesi çalışmalarından sorumlu kişilerin, pest kontrol faaliyetleri alanında mutlaka eğitim almış olmaları gerekir. Bu amaçla şirketimiz sektörümüzdeki güncel gelişmeleri ve temel bilgileri periyodik olarak düzenlediği eğitimler ile müşterilerine aktarır.

Pest Kontrol Sözleşmeleri

Entofarma her işletme için mutlaka bir pest kontrol sözleşmesi düzenler. Bu sözleşmede pest kontrol planları, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgiler bulunur. Bu sayede pest kontrol firması ve müşterinin sorumlulukları belirlenmiş olur.

Her İşletmenin Mutlaka Bir Entegre Zararlı Yönetim Programı Bulunmalıdır

Entofarma ile müşterilerinin birlikte hazırlamış olduğu bu program yapılacak pest kontrol faaliyetlerinin temelini oluşturur. Hazırlanacak pest kontrol programında her türlü zararlı aktivitesi açısından önlemler ve aksiyonlar hazırlanmış olmalıdır.

Pest Kontrol Faaliyetlerinin ve Tesisin Değerlendirilmesi

Gerçekleştirilen pest kontrol faaliyetlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmadır. Sanitasyon konusunda yapılan öneriler ve alınan düzeltici faaliyetlerin yanı sıra önceki yıllarda tespit edilen aktivite türü ve yoğunlukları mukayese edilir. Bu sayede yapılan çalışmaların her yıl gelişerek devam etmesi hedeflenir.

Pest Kontrol Şirketine Ait Yasal ve Yeterlilik Evrakları

İşletmede entegre zararlı yönetimini yürütecek pest kontrol şirketinin öncelikle ulusal ve daha sonra uluslararası yasa ve normlara uygun yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir. Entofarma istenilen sorumluluk ve belgelere sahiptir.

Pest Kontrol Formu

Pest kontrol çalışmalarında amaç, işletmede bir haşere kontrol hafızası oluşturmaktır. Yapılan tüm çalışmaların ve sonuçlarının kayıt altına alındığı bir pest kontrol dosyası hazırlanır. Bu dosyada gerekli yasal izinler, yapılan düzenli servisler ve kayıtları, aktivite takip çizelgeleri, düzenleyici faaliyet önerileri ve alınan aksiyonlar, kullanılan pestisitlere ait gerekli evraklar ve diğer ihtiyaç duyulan belge ve izinler bulunur.

Kullanılan Pestisitlere Ait Belgeler

Entegre zararlı yönetim çalışmalarında şayet kimyasal mücadeleye karar verilmiş ise, kullanılacak tüm pestisitler öncelikle ulusal, aynı zamanda uluslararası kriterlere uygun olmalıdır. Bu pestisitlerin, güvenli ve yasalara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için, tüm uygulamalar kayıt altına alınmalıdır. Bu kayıtlar herhangi bir risk durumunda oldukça önemli bir hale gelmektedirler. Entofarma aynı zamanda pestisitlerin; ruhsat, güncel etiket ve malzeme güvenlik bilgi kartlarını da oluşturduğu pest kontrol dosyasında kayıt altına almaktadır.

Pestisit Uygulama Kartları

Entofarma, entegre zararlı yönetimi, kimyasal mücadele aşamasında, kullanılan pestisitlerin yasalara uygun bir şekilde ve miktarda kullanıldığını, oluşturduğu pestisit kullanım kartları ile kayıt altına almaktadır.

Zararlı Aktiviteleri ve Trend Analizleri

İşletmede yapılan pest kontrol faaliyetleri sonucunda, tespit edilen zararlı aktivitelerinin dönemsel olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Aktivitenin noktasal tarifi ve yoğunluğu hazırlanacak pest kontrol planları açısından önemlidir. Entofarma bu kayıtlar sayesinde, işletmede bir pest kontrol hafızası oluşturur.

Pest Kontrol Yerleşim Planları

Entegre zararlı yönetiminin en önemli konularından bir tanesi de kullanılan ekipmanlardır. Entofarma kemirgen yemleme istasyonları, canlı yakalama istasyonları, ışıklı sinek tuzakları, güve tuzakları ve diğer ekipmanları bir kroki üzerinde işaretler. Bu pest kontrol ekipmanları, işletmedeki riskin durumuna göre belirli periyotlarda Servis uzmanımız tarafından kontrol edilir ve tespit edilen aktiviteler kayıt altına alınır.

Kuşlar, Vektörler ve Yabani Hayvanlar İle Mücadele Planları

Ülkemizde pek bilinmese de işletmelerdeki haşere riskleri sadece yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlıları değildir. Yabani hayvanlar ve kuşlarda, işletmeler için oldukça önemli tehlikeler yaratmaktadır. Ürün güvenliği açısından, üretim alanları ve yakın dış alanda bu zararlıların bulunması istenmez. Entofarma bu amaçla işletmeler için, bir vektör kontrol programı hazırlar ve düzenli olarak raporlar.

Pest Kontrol Hizmeti Verdiğimiz Sektörler;

 • Gıda Fabrikalarında Pest Kontrol
 • Otellerde Pest Kontrol
 • Alışveriş Merkezlerinde Pest Kontrol
 • Site ve Konutlarda Pest Kontrol
 • Marketlerde Pest Kontrol
 • Restoran ve Kafelerde Pest Kontrol
 • Sanayi Tesislerinde Pest Kontrol
 • Cateringlerde Pest Kontrol
 • İnşaat Sektöründe Pest Kontrol
 • İlaç Fabrikaları ve İlaç Sanayinde Pest Kontrol
 • Endüstriyel İşletmelerde Pest Kontrol
 • Plaza ve Ofislerde Pest Kontrol
 • Okullar ve Eğitim Kurumlarında Pest Kontrol
 • Hastane ve Sağlık Kurumlarında Pest Kontrol
 • Kamu Kurumlarında Pest Kontrol
 • Askeri Birliklerde Pest Kontrol
 • Tarımsal İşletmelerde Pest Kontrol
 • Müzelerde Pest Kontrol

Sık Sorulan Sorular

Pest kontrol ne demek?

Pest kontrol, ev veya iş yerlerinde istenmeyen haşereleri ve zararlı organizmaları tespit etmek, önlemek ve kontrol altına almak için uygulanan yönetim ve düzenleme sürecidir.

Haşere kontrolü ne demek?

Haşere kontrolü, insan sağlığını, gıda güvenliğini ve yapıların bütünlüğünü korumak amacıyla zararlı böcek ve hayvanların yok edilmesi veya kontrol altına alınması işlemlerini kapsar.

Pest grubu nedir?

Pest grubu, genellikle tarım ve bahçecilikte zararlı olarak kabul edilen, bitkileri, mahsulleri veya çevreyi olumsuz etkileyen böcek ve küçük hayvanlar topluluğuna verilen isimdir.

İletişime Geçin!

Hemen iletişime geçin haşere ilaçlama hizmetlerimiz ile ilgili aklınıza takılan soruları yanıtlayalım!

Profesyonel Çözümler

Hizmetimizden Görüntüler